INTERVIEW ቃልመሕትት

መርበብ ኣኮሎም Acolom Networks

ምድላው ቃለመሕተት ንስራሕ

Preparing for Job Interview

ኣብ ጊዜ ናይ ስራሕ መሕትት ዘዐውቱ 10 ነጥብታት

 

1.ናይ መጀመርታ ኣቀራርባ ዓቢ ተራ ኣለዎ።

ነቲ ሓታቲ ፍሽኽታን ምዉቕ ሰላምታን ምሃብ። ዓይኒ ንዓይኒ ብምጥማት ጉዳይካ ምቕጻል። ካብቲ መቐበሊ ቦታ ክሳብ መሕተቲ ቦታ ትበጽሕ ቁሩብ መእተዊ ዘረባታት ምስንዳው። ሊዝ ኣንደርሰን `ዝተባህለት ናይ ሓይሊ ሰብ ፈላጥ ከምዚ ትብል፥ `` ቅድሚ ካልእ ነገር ምሻጥካ ነብስኻ ክትሸይጥ ፈትን። ስለዚ እተን ቀዳምት 30 ሰከንድ ወሰንቲ ስለዝኾና፡ እቲ ሓታቲ ከይተፈለጦ እብዘን ጊዜያት እዚአን ዝደልተካን ዘይደልየካን ከምዝውስን ይፍለጥ``።

 

2. ተዳሊኻ ኪድ።

ቅድሚ ናብ መሕትት ምእታውካ ሲቪኻን እቲ ምልክታ ስራሕን ደጊምካ ኣንብቦ። ጽዑቕ መጽናዕቲ ኣካይድ። ናይቲ ካምፓኒ ወብሳይት ፈትሾ። ካልእ ጽሑፋትውን ሃሰስ በል።ክንደይ ደሞዝ ትጽበ ዝብል ሕቶ ስለዝመጸካ ከኣ መልሲ ቀሪብካ ጽናሕ።

 

3. ወልደፍደፍ ዘይምባል።

ንሕቶታት ብግቡእ መልስ። ዋላውን ጊዜኻ ወሲድካ ሓሲብካ መልሲ ሃብ። ኣንደርሰን ከምእትብሎ ``ኣብ ክንዲ ንሓደ ደቒቅ ንምሕሳብ ፍቓድ ምሕትታት፣ ተሃዊኽካ መልሲ ምሃብ ደሓር ዘጣዕስ ክኸውን የብሉን``።

 

4. ስለምንታይ ይቖጽሩኻ?

ብዙሓት ናይ ስራሕ ምልክታታት እንታይ ከምዝደልዩ ይዝርዝሩ አዮም። ማለት እቲ ዝደልይዎ ሰብ ምስ ካልኦት ክሰርሕ ዝኽእል፡ ናይ ርክብ ክእለት ዘለዎ ይብሉ። ስለዚ መልስኻ ብኸመይ ኣብነት ከምትህብ ሓላፍነትካ እዩ። ብዛዕባ ፍልጠትካን ተመክሮኻን ፍሉይ ክእለትካን ክትዛረብ ቁሩብ ክትከውን ኣለካ። እንተወሓደ 3 ሓጋዚ ነጥብታት ብዛዕባኻ ከተቕርብ ኣለካ።

 

5. ኣወንታዊ ኩን።

እቲ ሓታቲ ምስኡ ከመይ ክትሰርሕ ከምእትኽእል ካብቲ ዘተሓሳስቦ ነገር ኢዩ። ካብቲ ኣስራሒ ዘይደልዮ ነገራት ብዛዕባ ሓላፊኻ ወይ መሳርሕትኻ ምሕማይ ኢዩ። ካባኻ ዝጽበዮ ነገራት ምብዳህን ጽቡቕ ምሕላንን ይኸውን።

 

6. ምንቅስቓስ ኣካላትካ ዘክር።

እንታይ ከምትምልሽ ዘይኮነ ኣገዳሲ ብኸመይ ትምልሽ እዩ። ብጊዜ መሕትት ኣእዳውካ ኣይትእሰሮ፣ ንድሕሪት ኣይትጸጋዕ፣ ናብ ምድርቤት ኣይትጠምት። ትኽ ኢልካ ቀኒዕካ ተቐመጥ፣ ምስ ሓታቲ ዓይኒ ንዓይኒ ተጠማመት። ክትዛረብ ከለኻ ኢድካ እናሓወስካ ንቕድሚት ድፍእ በል። ገለ ሰባት እናሓሰቡ ኣካላቶም ከንቀሳቕሱ የሸግሮም ስለዝኾነ ተለማሚድካ እቶ።

 

7. ዘይተጸበኻዮ ከምዘጋጥም ተቐረበሉ።

እቲ ሓታቲ መኣዝንካ ከጥፍኣልካ ይኽእል እዩ። ኦፊስ ኣንጀልስ ዝበሃል ትካል ብዝገበሮ መጽናዕቲ፣ 90% ኣስርሕቲ ንደለይቲ ስራሕ ቀተልቲ ዝኾኑ ሕቶታት እዮም ዘቕርቡ። ንኹሉ ሕቶታት ክትቕረበሉ ስለዘሸግር ነብስኻ ተቖጻጸር። ንኣብነት ``መሳርሕትኻ ከመይ ይገልጹኻ`` ዝብል ሕቶ ምስ ዝመጸካ ከይተረበሽካ፣ዘይተረደኣካ ሕቶውን ድገሙለይ በል እምበር ከምዘይሰማዕካ እይትዝለሎ።

 

8. ምስ ሓታቲ ተመሳሰል።

ትብዓት፣ መስሓቕ ሓሳባት፣ ፍሽኽታ ከተርኢ ሓጋዚ ኢዩ። ጂን ስሚዝ ዝበሃል ሶሻል ኣንትሮፖሎጂስት ከም ዝብሎ``ኣወንታውነትን ጽቡቕ ድልየትን ከም ሕማም ተላገብ እዮም`` ። ንሓታቲ ብዛዕብኡን ትካሉን ካብ ምሕታት ኣይትቆጠብ።

 

9. ርግጸኛ ዘይኮንካሉ ነገራት መብርሂ ሕተት።

ዘይተረደኣካ ሕቶ ምስ ዘጋጥም ኣብርሁለይ በል። ኣብ መወዳእታ እቲ ሓታቲ ክፈልጦ ዝደሊ ተወሳኺ ነገራት እንተልዩ ተወከሶ። መልሲ መኣስ ከምዝወሃበካ ንምሕታትውን ኣይትፍራሕ።

 

10. ኣገባብካ ዘክር።

ካብ ክትምረጽ ክትመርጽ ከምዝቐልል ኣስተብህል። ስለምንታይ ምስቲ ካምፓኒ ክትሰርሕ ከምትደሊ ነቲ ሓታቲ ንገሮ። ኣድራሻን ተለፎንን ኢመይልን ሓቲትካ፣ ምስ ተመለስካ ናይ ``የቐንየለይ`` ኢመይል ወይ ደብዳበ ጽሒፍካ፣ በቲ መሕትት ሕጉስ ምንባርካን ድልየት ከምዘለካን ግለጸሎም። ክሳብ ክንደይ ጠቓሚ ምኻንካ ብዝርዝር ንገሮም።

 

ሰለስተ (3ፒ) (PPP) ዝብሃላ ዘክር----ተቐረብ፣ ተሞከር፣ ተግብር።

፩. First impressions count (መጀመርያ ኣቀራርባኻን/ኺን ብጣዕሚ ኣድላይ`ዩ)

Greet your interviewer with a smile and firm handshake. Give eye contact. Try to make small talk during the walk from the reception area to the interview room. Liz Anderson, a human resources manager says, “You have to sell yourself before you can sell anything else and the first 30 seconds are when the interviewer subconsciously makes decisions about whether they like you or not and whether you will fit into the team.”

 

፪. Be prepared (ኣቀዲምኪ/ካ ብዙሕ ተዳሊኺ/ኻ ምጽናሕ)

Re-read your CV and the job advert just before the interview. Do your research thoroughly: Look at the company web site or obtain literature. You may be asked about the salary you are after so make sure you research that as well.

 

፫. Don’t waffle (ብዙሕ ዝኽውንን ዘይከውንን ኣይትዛረቢ/ብ ሕድእ በሊ/ል)

Answer questions properly – even if you need a few moments’ silence to collect your thoughts. Anderson advises, “It’s better to say you need a minute to think about your answer rather than speak instantly and regret it afterwards.”

 

፬. Why should they hire you? (ንምንታይ ክቕበሉኻ/ኺ ትደሊ/ልይ?)

Most job adverts will list qualities they’re looking for – a team worker, a good communicator – so it’s up to you to think of examples of how you can demonstrate these skills. Be ready to talk about your knowledge, experience, abilities and skills. Have at least three strong points about yourself that you can relate to the company and job on offer.

 

፭. Be positive (ኩሉ ግዜ ሰናይ ሕሰቢ/ብ)

Your interviewer will be thinking about what it would be like to work with you, so the last thing they’ll want to hear is you talking about your boss or current colleagues behind their back. Interviewers like to see someone who enjoys a challenge and is enthusiastic.

 

፮. Remember your body language (ምንቕስቓስ ኣካላትካ/ኪ ክትዛረብ/ቢ ክለኺ/ኽ ኣስተውዕለሉ/ልሉ)

It is not what you say, but how you say it. During the interview, do not fold your arms and lean back or look to the floor! Sit upright and try to maintain good eye contact. Use your hands and lean forward when making a point. Many people cannot think and control their body language at the same time, which is why you need to prepare.

 

፯. Expect the unexpected (ንዘይትጽበዮ ዓጢካ/ኪ ተጸባይዮ/ዮ)

Your interviewer may try to catch you off guard: A survey by OfficeAngels has revealed that 90 per cent of employers ask ‘killer’ questions in interviews. It is impossible to plan for every difficult question, such as “How would your colleagues describe you?” but try to appear relaxed and in control. Ask the interviewer to repeat the question if necessary but do not evade it. Hopefully you will not befall the fate of those job candidates at B&Q who were asked to dance to “Blame it on the Boogie”!

 

፰. Develop rapport (ፍሽኽታን ምዉቕ ኣይጋደፈኪ/ካ)

Show energy, a sense of humour and smile. Jean Smith, a social anthropologist says: “It’s infectious, being positive and enthusiastic.” Ask your interviewer questions about themselves and any issues the business is facing.

 

፱. Clarify anything you are unsure of (ዘይተረዳካ/ኪ ወይ ንጹር ዘይኮነልካ/ኪ ሕተት/ቲ)

If you are not certain what are meant by a particular question, ask for clarification. At the end, ask the interviewer if there is anything else he or she needs to know about. Do not be afraid to ask when you are likely to hear if you have been successful or not.

 

፲. Remember your manners (ኣብ መጨርሻ እቲ ምውቕ ጠባይኪን/ካን ኣቀራርባኺን/ኻን ይቐጽል)

It is better to choose than to be chosen. Tell the interviewer why you are interested in the company and job opportunity. Ask them for a business card and follow it up by sending a “thank-you” e-mail or letter, saying how much you enjoyed meeting them and how interested you are. Take the opportunity to detail the key advantages you bring.

ሓበረታ ኢንፎርመሽን ተክኖሎጂ (Information Technology) ብናይ፡-

ኮምፕዩተር ሲስተም፣ ኔትዎርክ ርክብ ፣ ገመድ ኣልቦ ( Wireless)፣ ሓታሚት (Printer)፣ ስካነር፣ ላፕቶፕ፣ ናይ ኢድ ስልኪ (Mobile)፣ መጻሕፍትን፣ ሓሳባዊ ኮምፕዩተር (Virtual Machine)፣ ደበናዊ ኔትዎርክ (Cloud Network) ፣ ማዕከን (Storage) ወዘተ...

 

Technology Information in:-

Computesr Systems, Networks Communication, Wireless, Printers, Scanners, Mobiles, ICT Books, Vertualtulaisation, Cloud Network, Storages and etc...

ኣብ መጨረሻ ድማ እቲ ትጽበዩ ስራሕ

ትርኽብዩ/ትረኽቦ ማለት`ዩ።

Curriculum Vitae (CV)

ሓጺር ታሪኽ ናይ ስራሕ ተሞክረኻን ትምርትኻን

 

The term 'Curriculum Vitae', commonly abbreviated to CV, can be literally translated as 'course of life'. Sometimes referred to as a résumé, it's a summary of your career history that is often the first phase in getting yourself noticed by potential employers.

 

ሓደሓደ ኣብነታት ናይ ሲቪ (CV) ኣብዚ ታሕቲ ተዘርዚሮም ኣለው። ነዚኦም ኣብነታት ወሲድኩም ድማ ናትኩም ሓበረታን ታሪኽ ስራሕኩምን፣ ተሞኩሮኹምን፣ ትምርትኹምን ብምጽሓፍ ብርእስኹም ተኣማሚንኩም ከትቕርብዎ ትኽእሉ።

 

ንሓበሪታ፥ ቅድሚ ነቲ ሲቪ (CV) ምስዳድኩም ግን ኣብ ኪኢላ ኣንተራኹሞ ዝሓሸ ኮይኑ ይስመዕኒ፡ ምኽንያቱ ገለ ዝጎደለ ውይድማ መእረምታ ክገብረሉ/ክትገብረሉ ስለ ዝኽእል/ትኽእል።

 

ክትጥቀሙሎም ትኽእሉ ኣብነት ናይ ሲቪ

(Free Usable CV Samples)

CV Sample 1
CV Sample 3
CV Sample 2
CV Sample 4

Different Interview Categories (በብዓይነቶ ዝኾኑ ናይ ስራሕ መሕተት እንተደሊኹም ኣብዚ መርበብ ተወከሱ)

http://www.globalguideline.com/interview_questions/index.php

 

Acolom Networks is an IT Information Centre for Information Technology in English and Gheez Language for Eritreans.

For more information please email us at info@acolom.com

ኣኮሎም ነትዎርክ ናይ ኢንፎርመሺኦን ተክኖሎጂ ሓበረታ ማእከል ብቋንቋ ትግርኛን ብቋንቋ እንግሊዝን ዝሕብር ዓውደ መርመብ`ዩ።

ንዝኾነ ሓሳባትን ሓበረታን እንተደኣ ደሊኹም ብኢመይል ናብ info@acolom.com ክትልኡኩልና ትኽእሉ ኢኹም። ክብረት ይሓበልና!